อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน

นายบุญเกิด หวังช่วยกลาง
– ครุศาสตร์บัณฑิต

– นิติศาสตร์บัณฑิต

นายวิทยา นุ้ยทิศ
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
– นิติศาสตร์บัณฑิต

นายวิธิสรรค์ ชาญชนะโยธิน
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

นายประยุทธ ใจน้อย
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต