อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน

1.นายบุญเกิด หวังช่วยกลาง

  • พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

2.นายวิทยา นุ้ยทิศ
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

 

นายวิธิสรรค์ ชาญชนะโยธิน
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

นายประยุทธ ใจน้อย
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต