ตารางและเวลาเรียน

ตารางสอนและมาตรฐาน

เรียน จันทร์ ถึง พฤหัสบดี (3 รอบ) เลือกเรียนรอบใดรอบหนึ่ง
รอบที่1 เวลา 11.00 – 14.00 น.
รอบที่2 เวลา 15.00 – 18.00 น.
รอบที่3 เวลา 18.00 – 21.00 น.

เรียน เสาร์ หรือ อาทิตย์ (1 รอบ) เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง
เวลา 11.00 – 18.00 น.
เรียน เสาร์ และ อาทิย์ (1 รอบ)
เวลา 18.00 – 21.00 น.

หมายเหตุ: หยุดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ แต่เปิดรับสมัครปกติ